Inackorderingsbidrag

Höganäs kommun har ansvar för inackorderingsbidrag till elever i den kommunala gymnasieskolan. Elever som går på folkhögskola, riksinternat, fristående gymnasieskolor, Rh-anpassad utbildning samt utlandssvenska elever ska vända sig till Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Du behöver inte söka inackorderingsbidrag på nytt varje läsår, vi kontrollerar automatiskt med skolan att du är inskriven. Eventuella förändringar ska meddelas utbildningsförvaltningen i Höganäs snarast. Ansökan kan ske under hela läsåret, men för ansökningar efter den 30 juni får du besked tidigast i mitten av augusti. För utbetalning i september måste du ha sökt innan den 10 september.

Du kan få inackorderingsbidrag om 

  • du är folkbokförd i Höganäs kommun
  • du går i kommunal gymnasieskola eller komvux och är antagen i första hand
  • du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år)
  • du har en restid mellan hemorten och skolorten på minst tre timmar per dag eller en resväg som överstiger 40 kilometer enkel resa.

När räknas en elev som antagen i första hand?

Förstahandsmottagen blir eleven endast då elevens hemkommun inte kan erbjuda sökt program vare sig i egen hemkommun eller inom samverkansområdet. Eleven har också rätt att bli förstahandsmottagen om hemkommunen erbjuder nationellt program i egen kommun eller inom samverkan men inte sökt inriktning.  Samverkansområdet Skåne-Västra Blekinge erbjuder i stort samtliga nationella program och inriktningar. Andrahandsmottagna är inte berättigade till bidraget. 

Vad gäller för NIU (nationell idrottsutbildning) och RIG (riksidrottsgymnasier)?

Skillnaden mellan nationell idrottsutbildning (NIU) och riksidrottsgymnasier (RIG) är att de senare är riksrekryterande och vänder sig till elitidrottare. NIU är inte riksrekryterande och är heller inget program som söks utan en idrottsutbildning. För att gå på NIU krävs att eleven söker till ett nationellt program och är behörig till detta. Därför gäller samma regler som ovan för elever som går på NIU, dvs. eleven blir bara förstahandsmottagen om hemkommunen inte erbjuder det nationella program som eleven har sökt. Blir man antagen till RIG räknas man som förstahandsantagen och har därmed rätt att ansöka om inackorderingsbidrag.

Hur mycket får du i inackorderingsbidrag?

Inackorderingsbidraget är 1/30 av prisbasbeloppet för året som första steg. För elever med reseavstånd över 200 km ges ett tillägg på 500 kr och för reseavstånd över 400 km ges ett tillägg på 1 000 kr. Inackordering på hemorten kan beviljas om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året och eleven bor kvar i Höganäs.

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen. Bidraget utbetalas en gång per månad, kring den 30:e, under förutsättning att du går kvar på skolan. Första utbetalningen varje läsår sker den 30 september. Pengarna betalas ut till samma konto som studiebidraget. Vill du ha det till ett annat konto får du kontakta din bank.

Är du missnöjd med beslutet om inackorderingsbidrag?

Överklagande ställs till förvaltningsrätten. Av ditt överklagande ska framgå att det är ett överklagande, vilket beslut du överklagar och på vilket sätt du vill att beslutet ändras. Sökandes namn och adress måste även anges. Överklagandet skickas inom tre veckor efter mottagande av beslutet till adressen nedan:

Utbildningsförvaltningen
Höganäs kommun
263 82 Höganäs

Efter omprövning av beslutet skickar utbildningsförvaltningen/intagningskansliet överklagandet vidare till förvaltningsrätten.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: