Diskriminering, kränkning och mobbing

På Kullagymnasiet skall alla känna sig trygga. Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla elever och vuxna på Kullagymnasiet ska arbeta och utvecklas i en trivsam och trygg miljö både i skolan och på APL/praktik.

Genom ett aktivt och målmedvetet arbete tar alla på skolan avstånd från diskriminering och kränkning. Den dagliga kontakten präglas av ömsesidig respekt där alla blir rättvist behandlade.

Eleven ska känna sig trygg på sin skola. Varje elev ska från alla mötas av en respektfull inställning och ges möjlighet att bearbeta rädsla, oro och misstänksamhet. Varje år upprättas en likabehandlingsplan med konkreta åtgärder för att dels främja likabehandling, dels motverka kränkande behandling i alla former.

Kullagymnasiets Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, som utgör underlag för skolans arbete mot mobbning, finner du här.

Regelverket:

  • Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagens ändamål är att främja barns och elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering, annan kränkande behandling och repressalier. Dessutom ska huvudmannen för verksamheten, dvs. rektor, se till att det finns en likabehandlingsplan. Lagen definierar också de förhållanden som är förbjudna.
  • I Skollagen finns bestämmelser om likabehandling och sådan kränkande behandling av elev som inte omfattas av diskrimineringsgrunderna. I lagen finns också krav på att en likabehandlingsplan/åtgärder mot kränkande behandling upprättas.
  • FN:s barnkonvention.

Definitioner

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av elever eller grupper av elever utifrån någon eller några av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering används också som begrepp i de fall där skolan genom t. ex strukturer, regler och arbetssätt kan upplevas som kränkande. I diskrimineringslagen (2008:567) kan man läsa:

”De sju diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder ålder samt könsöverskridande identitet eller uttryck.”

Direkt diskriminering är diskrimineringar som direkt kan kopplas till någon av diskriminerings-grunderna.

Indirekt diskriminering är regler, rutiner, förhållningssätt mm som framstår som neutrala men som i praktiken missgynnar elever, t ex av visst kön, trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är alltså diskriminering och kan utföras av vuxna gentemot elever eller mellan elever.

Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en elevs värdighet.

Kränkningar kan vara

  • fysiska, till exempel att bli utsatt för slag eller knuffar
  • verbala, till exempel att bli hotad eller nedvärderande ord
  • psykosociala, till exempel att bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning
  • texter och bilder, till exempel klotter, sociala medier

Kränkningar kan bland annat ta sig uttryck som mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet eller homofobi.

Befogade tillsägelser, som innebär att skolans personal ibland måste tillrättavisa en eller flera elever, utgör inte en kränkning i lagens mening.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: