DROGPOLICY LÄSÅRET 2023/24

Kullagymnasiet vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning och en möjlighet att uppnå goda studieresultat samt erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen är skolan jämförbar med andra arbetsplatser, och dess ändamål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa och olycksfall, men även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men även för andra elever och personal. Användningen av droger kan påverka och vara avgörande för motivation, studieresultat, möjligheter till fortsatta studier och arbetsliv. Därför vill Kullagymnasiet markera ett ställningstagande där vi klart tar avstånd från bruket av illegala droger av alla slag. Vi verkar för en drogfri skoltid och skolmiljö.

Det förebyggande arbetet på Kullagymnasiet utgår från lagstiftning och bästa tillgängliga kunskap om prevention. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika typer av förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal.

Höganäs kommun arbetar aktivt för att motverka tobak, alkohol och droger och kommunens ställningstagande finns beskrivna i Drogpolicy avseende barn och unga i Höganäs kommun, reviderad våren 2022. I denna policy finns regler, definitioner och kommunövergripande arbete beskrivet. Dessa rutiner är ett verksamhetsspecifikt förtydligande av denna policy.

För Kullagymnasiet finns det en policy och handlingsplan mot alkohol och droger. I policyn framgår bland annat att skolan vill kunna göra drogtester på elever av olika skäl;

A) Vid oro eller misstanke kring en elev

Oron kan grunda sig på iakttagelser, inkomna uppgifter eller ändrat beteende som hög frånvaro, påfallande trötthet och likgiltighet. Naturligtvis hålls då samtal med eleven, men ibland vill skolan undersöka oron genom ett snabbt drogtest (urinprov). Skolan kan inte tvinga någon att lämna drogtest.

B) Generella tester av arbetsmiljöskäl

Inför praktik eller farliga moment i utbildningen kan skolan genomföra drogtest på en undervisningsgrupp. Testerna är frivilliga men kan vara förutsättningen för att elev ska kunna delta vid utbildningsmomentet /praktiken i fråga. Det händer att arbetsgivare vill veta att eleverna är drogfria på samma sätt som man kontrollerar att deras anställda är det.

C) För att sträva efter en narkotikafri skola med tryggt skolklimat och goda studieförutsättningar, vill skolan också kunna erbjuda och utföra generella tester på samtliga program.

Vår policy grundar sig på vår strävan efter en drogfri skola med en god och säker arbetsmiljö där elever kan känna trygghet och göra sig själv rättvisa i studierna.
Skolan kan inte tvinga någon att medverka i drogtesterna men hoppas att alla förstår värdet av dessa åtgärder.

För elever som inte fyllt 18 år krävs vårdnadshavares (båda) godkännande för testerna. Vi vill därför be om din/er underskrift för detta via den blankett som eleverna fått.

Det går även bra att godkänna drogpolicyn i kommunens E-tjänst.

Samsyn och stöd

Trygghet

Stödjande miljö för hälsa

För att alla som arbetar med barn och unga i Höganäs kommun ska ha en samsyn och agera på samma sätt i situationer med barn och unga som innefattar tobak, alkohol eller narkotika.

För att all personal, alla barn och unga samt deras vårdnadshavare ska vara medvetna om de regler som gäller för kommunens verksamheter samt vilka riktlinjer som finns för det förebyggande arbetet.

För att säkerställa att kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskola, fritidsverksamhet samt andra verksamheter som innefattar arbete med barn och unga är en stödjande miljö för hälsa.

LAGSTIFTNING

Skolan ska följa och tillämpa den lagstiftning som på olika sätt berör substanserna beskrivna i Höganäs kommuns drogpolicy, användningen av dem och skolans insatser och åtgärder. Detta regleras i följande lagar:

 • Grundlagen
 • FN:s barnkonvention
 • Narkotikastrafflagen
 • Tobakslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
 • Sekretesslagen


Det främjande och förebyggande arbetet består av flertalet insatser som kompletterar och stödjer varandra.

 • Skolklimat och kvalitetsarbete: En skola där elever lär sig, trivs, utvecklas och känner sig trygga och som präglas av goda relationer mellan elever och vuxna är en viktig skyddsfaktor. Genom systematiskt kvalitetsarbete arbetar Kullagymnasiet med att säkerställa och förbättra ett bra skolklimat. Arbetet med dessa rutiner är en del i kvalitetsarbetet.
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete: Ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i enlighet med arbetsmiljölagen syftar till att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö och bidrar till att förebygga användning av alkohol- och narkotika.
 • Hälsosamtal: Hälsosamtalet är en del av elevhälsans förebyggande arbete och är ett tillfälle att ta upp frågor om tobak, alkohol och narkotika. Hälsosamtalet är frivilligt och Kullagymnasiet har som mål att alla elever ska medverka i hälsosamtalet.
 • Närvaro: Att elever trivs och lyckas i skolan är en viktig skyddsfaktor. Skolk är en riskfaktor. Kullagymnasiet arbetar därför aktivt för att förebygga och minska skolk.
 • Vårdnadshavare: Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktiga skyddsfaktorer. Alla vårdnadshavare ges därför information om skolans drogpolicy.
 • ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) i undervisningen: I enlighet med skolans läroplan behandlas ANDT-frågor i undervisningen. Elever informeras om skolans drogpolicy i samband med skolstarten. Personalen ges möjlighet till information och kompetensutveckling inom ANDT.
 • Råd och stöd: Skolans elever kan vända sig till elevhälsopersonal för råd och stöd i narkotika- eller alkoholrelaterade frågor.
 • Narkotikahund: I samarbete med polisen genomförs narkotikasök i skolans lokaler i förebyggande syfte.
 • Frivilliga slumpvisa drogtester: Frivilliga, slumpvisa drogtester används i förebyggande syfte och för att bidra till en trygg och säker arbetsmiljö.
 • Samverkan: Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis är en del i det förebyggande arbetet och syftar till att samordna insatser med den enskilde individen i centrum.

HANDLINGSPLAN OCH ÅTGÄRDSKEDJA

Syftet med handlingsplanen är

 • Att säkerställa rutiner för hur skolan agerar vid misstanke om att en elev använder narkotika eller är akut påverkad i skolan.
 • Att upprätta en handlingsplan för eleven
 • Att säkerställa att eleven är drogfri
 • Att säkerställa övriga elevers rätt till studiero och en säker arbetsmiljö

Oro eller misstanke om drogbruk kan baseras på att skolpersonal får information av annan elev eller att personalens egna iakttagelser skapar oro. Ofta kan det handla om en magkänsla om att något inte står rätt till, utan konkreta ”bevis”.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: