Klagomålshantering

Enligt 4 kap. 8§ Skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.

Ett klagomål uttrycker ett tydligt missnöje med någonting i verksamheten eller mot rektor/förskolechefs tjänsteutövning. Enkla synpunkter omfattas inte av klagomålsrutinen. Det gör inte heller kränkningsärenden eller beslut som kan överklagas enligt skollagen.

Vi strävar alltid efter att göra våra verksamheter så bra som möjligt för våra barn och elever. Därför är det självklart att ständigt arbeta med förbättringar för att utveckla våra verksamheter.

Med vårdnadshavare och elevers synpunkter kan vi arbeta vidare med att öka delaktigheten. Framförda synpunkter och klagomål sammanställs och används som underlag i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Om du har synpunkter eller klagomål på skola ska du alltid i första hand vända dig till den skola eller enhet som det berör. Rektor eller förskolechef tar emot ditt klagomål, utreder det och ger dig återkoppling. Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter på skolan eller enheten är du välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen.

Om du har synpunkter eller klagomål på rektors tjänsteutövning vänder du dig till respektive verksamhetsledare på utbildningsförvaltningen. Huvudmannen informeras om alla klagomål som inkommer till verksamheten.

Du får gärna ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. Alla klagomål framförs till den ansvarige för verksamheten, som utreder klagomålet, och verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna/klagomålen. Du kan vara anonym, men i så fall kan ingen återkoppling ske.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: