Biblioteket

Kullagymnasiet har ett ljust och fint bibliotek. Det är öppet och bemannat hela skoldagen. Här finns ett varierat medieutbud, sköna soffor och studieplatser där du kan studera enskilt eller i grupp.

Soffa och böcker i Kullagymnasiets bibliotek

Här kan du låna en dator, kopiera och skriva ut. Det är också här du lånar dina läroböcker. Skolbiblioteket är en del av gymnasiets pedagogiska verksamhet. Lärarna och skolbibliotekarien jobbar tillsammans med informationssökning, källkritik och läsfrämjande verksamhet i klasserna.

Sök i bibliotekskatalogen

Här kan du söka bland bibliotekets böcker och andra medier.

Du behöver ett bibliotekskort för att kunna låna. Har du inget skaffar du enkelt ett nytt på skolbiblioteket. Du väljer också en pinkod till ditt bibliotekskort. Den använder du när du loggar in i skolans bibliotekskatalog eller på www.bibliotekfh.se för att se och hantera dina lån och reservationer. Kontakta skolbiblioteket om du behöver en ny pinkod.

Du som har behov av inlästa böcker får hjälp att skaffa egen inloggning till Legimus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som är myndigheten för tillgängliga mediers webbkatalog.

Alex författarlexikon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Innehåller presentationer av skönlitterära författare från hela världen. Du loggar in med ditt bibliotekkortsnummer.

Landguiden | Utrikespolitiska institutet - heltäckande och tillförlitlig information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Du har tillgång till databasen om du är elev på Kullagymnasiet. Inloggningsuppgifter får du av din mentor.

Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub - svensk skönlitteratur samt översikter och presentationer över olika författarskap och ämnesområden. Fritt tillgängligt.

NE.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Uppslagsverk, ordböcker, med mera.

SO-rummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: En sida för dig som vill veta mer om historia, religion, geografi och samhällskunskap.

Lagen.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du alla gällande svenska lagar. Du kan också hitta referat av många rättsfall som visar hur lagen har tillämpats i praktiken, och förarbeten till lagstiftningen.

Lagrummet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.

Riksdagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - dokument och lagar

DiVA - Forskningspublikationer och studentuppsatser vid svenska lärosäten och forskningsinstitutioner

LIBRIS uppsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Examensarbeten och uppsatser i fulltext.

SwePub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.: Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (artiklar, konferensbidrag, avhandlingar, m.m.).

STYRDOKUMENT
Varför en biblioteksplan? Varje kommun ska enligt Bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förutom att det är lag är en biblioteksplan ett bra verktyg för att definiera och utveckla biblioteksverksamheten. Höganäs kommun kommer under 2021 att ta fram en ny biblioteksplan och skolbiblioteken kommer att ingå i denna. Därför kan innehållet i Kullagymnasiets egen biblioteksplan komma att behöva anpassas och revideras.

Vad styr innehållet i skolbibliotekets verksamhet? Det grundläggande är att eleverna i gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek enligt skollagen. Det är rektor som har ansvar för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens.

Utbildningsnämnden i Höganäs har som mål att stärka skolans bredd och spets och att utveckla dialog och service. Undervisning och att stärka lärarnas skicklighet för att lyfta barn och elevers resultat ska vara i fokus. Likaså att skolan ska vara professionell med hög kompetens med fokus på bemötande och samverkan för barn och elevers bästa.


Kullagymnasiets biblioteksplan är ett verktyg för att uppfylla dessa krav och mål och syftet är att göra biblioteket till en del i den pedagogiska verksamheten och bidra till elevernas måluppfyllelse.

BAKGRUND
I arbetet med att ta fram mål, indikatorer och aktiviteter till denna biblioteksplan, har vi använt oss av Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport ”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”.5 I kvalitetsgranskningen har Skolinspektionen utgått ifrån en bedömningsmatris med bedömningspunkter och indikatorer (se Bilaga 2 i rapporten).
Vi har valt att använda dessa bedömningspunkter som mål och vi har gjort ett urval bland indikatorerna. Urvalet har vi gjort utifrån vad vi bedömer som viktigt att utveckla under läsåret. Fokus kommer att ligga på att bygga upp och stärka samarbetet mellan skolbibliotekarie och lärare samt att integrera skolbiblioteket i skolans kvalitetsarbete.

DEFINITION

Vilken funktion har skolbiblioteket?

På Kullagymnasiet har eleverna tillgång till ett skolbibliotek i skolans egna lokaler. Skolbiblioteket drivs av en fackutbildad bibliotekarie och är öppet hela skoldagen. Det gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas undervisning.

Skolbiblioteket är en aktiv del av skolans verksamhet och finns till för att stödja och främjar elevernas kunskapsutveckling med fokus på läsförmåga och medie- och informationskunnighet (MIK). Verksamheten omfattar dels ett anpassat utbud av läromedel, skönlitteratur, facklitteratur, informationsteknik och andra medier, och dels en pedagogisk del där skolbibliotekarien och lärarna samverkar genom att planera, genomföra och utvärdera relevanta delar av undervisningen tillsammans.

SYFTE

Att göra skolbiblioteket till en integrerad del i gymnasiets pedagogiska verksamhet.

Att säkerställa utvecklande verksamhetsförändring.

MÅL

 1. Skolbibliotekets verksamhet är på ett likvärdigt sätt en integrerad del av skolans undervisning och främjar elevernas lärande och utveckling.
 2. Skolbiblioteket främjar elevernas läsförmåga och läsintresse.
 3. Skolbiblioteket främjar elevernas medie- och informationskunnighet samt förmåga att vara källkritiska.
 4. Rektorn tar ansvar för skolbiblioteket som pedagogisk resurs.

LÄSÅRET 2022/2023

Följande aktiviteter (indikatorer) kommer att genomföras och utvärderas läsåret 2022/23.

Koppling till mål 1:

 • Lärare och skolbibliotekarie planerar relevanta delar av undervisningen tillsammans.
 • Skolbibliotekets verksamhet främjar elevernas kunskapsutveckling.
 • Elever har inflytande över skolbibliotekets verksamhet.

Koppling till mål 2:

 • Skolbibliotekarien har kännedom om och är delaktig i den undervisning som bedrivs avseende läsförmåga och läsintresse.

Koppling till mål 3:

 • Skolbibliotekarien har kännedom om och är delaktig i den undervisning som bedrivs avseende MIK och källkritik.

Koppling till mål 4:

 • Rektorn har god kännedom om det egna skolbibliotekets verksamhet, förutsättningar, utmaningar och framgångsfaktorer.
 • Skolbibliotekets verksamhet är en del av skolans kvalitetsarbete.
 • Lärare i olika ämnen har kunskap om hur skolbiblioteket kan användas som pedagogisk resurs.


Maria Folkesson, skolbibliotekarie

Telefon: 042-337530

E-post: Maria.Folkesson@hoganas.se

Öppettider

måndag-torsdag klockan 08:00 - 16:00

fredag klockan 08:00 - 15:00

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen