Ändring av översiktsplan för Jonstorp 2045

Ändringen av översiktsplanen (ÄÖP) för Jonstorp har nu varit ute på granskning.

En ändring av översiktsplanen är en plan som visar hur kommunen vill att Jonstorp ska utvecklas fram till år 2045 avseende bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Det är planen som vid samrådet kallades fördjupad översiktsplan (FÖP) för Jonstorp. Ändringen av översitsplanen fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas.

Aktuellt förslag

En ÄÖP ska vara vägledande för kommunens kommande arbete med detaljplaner och bygglov. En ÄÖP är alltså inte juridiskt bindande till skillnad från exempelvis en detaljplan. Kommunen har tagit fram ett granskningsförslag för ÄÖP Jonstorp 2045. Detta granskningsförslag kan du se här nedan i en digital version eller som pdf. Synpunkterna som inkom under granskningstiden kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande inför antagande och endast mindre revideringar av planförslaget kan genomföras.

Så här ser processen ut

Arbetet med att ta fram en ändring av översiktsplan består av tre skeden: samråd, granskning och antagande.

Samrådet är det första tillfället där allmänheten och myndigheter kan lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer kommunen att sammanställa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse samt göra justeringar i förslaget efter de inkomna synpunkterna.

Därefter går planen ut på granskning och allmänheten och myndigheter kan återigen ta del av förslaget och komma med synpunkter på det. Dessa sammanställs i ett granskningsutlåtande och de sista justeringarna i förslaget görs.

Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

Tidslinje över process för ändring av översiktsplan för Jonstorp

Tidslinje över processen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: