Detaljplaneprocessen

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är juridiskt bindande dokument som talar om hur mark och vattenområden ska användas. Detaljplanen består av plankarta (inklusive grundkarta), planbeskrivning, fastighetsförteckning samt eventuella utredningar som tas fram under planens förfarandeprocess. I detaljplanen regleras mark, vegetation och bebyggelsens utformning samt vilka ytor inom ett detaljplaneområde som får bebyggas. Detaljplaner ger genom genomförandetiden en garanterad byggrätt till fastighetsägare. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetiden men om den hävs eller ändras efter att genomförandetiden gått ut kan det ske utan hänsyn till tidigare byggrätter och därmed kan inte fastighetsägarna begära skadestånd för att de inte nyttjat sina rättigheter att bebygga området. En detaljplan gäller fram till den upphävs, ändras eller en ny plan tas fram för det specifika området.

När krävs en detaljplan?

En ny eller ändrad detaljplan behöver upprättas bland annat när ny sammanhållen bebyggelse planeras, när det förekommer avvikelser från gällande detaljplaner samt när användningen av marken förändras.

Detaljplaneprocessen

Planarbetet kan inledas på tre olika sätt; en begäran om planbesked som inkommit till kommunens planavdelning från privat exploatör/fastighetsägare, där denne redogör för syfte samt förslag och intention med den tänkta fastighetens exploatering.

Då kommunen är en politiskt styrd organisation kan uppdrag även komma från ett politiskt håll med viljan att utveckla vissa områden inom kommunens gränser. Ett tredje alternativ är att planavdelningen/förvaltningen ber om uppdrag och politiskt beslut hos politikerna då vi anser att en specifik del bör utvecklas då den överensstämmer med översiktsplanens intentioner.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Planbesked

Planarbetet inleds oftast med en begäran om planbesked. Planbeskedet ska enligt lag behandlas inom fyra månader från inskicksdatum. I svaret från kommunens sida ska det framgå om man avser att planlägga det begärda området eller inte samt om detta arbete bedöms leda till en antagen detaljplan. Om bedömningen från kommunens sida är att inte planlägga området måste skälen redovisas i planbeskedet. Viktigt att känna till är att den som söker ett planbesked är skyldig att betala för det. Detsamma gäller för den tid som lagts ner i detaljplanearbetet enligt gällande taxa. Det är inte möjligt att överklaga ett planbesked.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Samråd

Efter beslut om att initiera planarbete arbetas det fram detaljplanehandlingar och ärendet bereds för att gå ut på samråd med myndigheter, berörda sakägare och andra intressenter. Samrådet egentligen har som syfte att inhämta eventuella synpunkter och yttranden från berörda parter. Under samrådstiden finns alla handlingar även digitalt på kommunens hemsida. Under denna tid ska det ges möjlighet till alla berörda av detaljplanens genomförande att yttra sig.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Granskning

När samrådet är klart behandlar kommunen eventuellt inkomna yttranden och redogör för eventuella förändringar i planhandlingarna. Syftet med granskningen är att tydliggöra eventuella förändringar på förslaget. Under granskningen liksom under samrådet är det viktigt att synpunkterna kommer in skriftligt till kommunen.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Antagande

När detaljplanen genomgått granskningen och alla berördas synpunkter och yttranden är tillgodosedda kan detaljplanen antas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsens planutskott eller i bygg- och miljönämnden. Har man under antagandetiden fortfarande skriftliga synpunkter på planförslaget som inte har tillgodosetts under processen underrättas man av kommunen om tid som planen antas samt vilken instansen är. Detta i syfte att de berörda parterna ska få möjlighet att kontakta politikerna innan antagandet för att påverka beslutet.

För berörda sakägare som har rätt att överklaga beslut är det viktigt att känna till att kommunen måste få in överklagandet inom tre veckor från antagandet för att kunna ta upp överklagandet till prövning.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Överklagande

Du får vara med och överklaga endast om du räknas som sakägare, personligen berörs av en detaljplan eller under detaljplaneprocessen lämnat in skriftliga synpunkter.
Räknas du däremot inte som sakägare, d.v.s. att du inte direkt berörs på något särskilt sätt av detaljplanen kan du endast framföra synpunkter innan detaljplanen antas.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Laga kraft

Har inte detaljplanen överklagats tre veckor efter att den antagits får detaljplanen laga kraft och börjar därmed gälla. När laga kraft tiden är slut tar bygglovsprocessen vid.

Schematisk bild över detaljplaneprocessen

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: