Grön kvalitétsturism

Byaföreningar, hamnföreningar, vägföreningar eller likvärdiga ideella föreningar kan söka ett kommunalt drift- eller anläggningsbidrag för tillhandahållande eller skapande av tekniska lösningar och/eller miljöförbättrande åtgärder som kan anses gynna turistlivet eller det rörliga friluftslivet inom Höganäs kommun.

Så här ansöker ni

Miljökvalitet

 • Informationstavlor finns eller sätts upp som upplyser om strand, hav eller natur och miljö området.
 • Uppmanar och genomför strandstädningsdag.
 • Förebild för återvinning och avfallshämtning, bidragets storlek
 • Tångrensning för badplats.

Teknisk kvalitet

 • Hänvisningsskyltar finns eller sätts upp som upplyser om ex toalett, kiosk, museum eller sevärdheter.
 • Bänkar och bord tillgängliga för alla.
 • Tillgång till toalett och gärna handikappanpassad, bidragets storlek beror på tillgänglighet och öppettider
 • Tillgång till cykelställ.
 • Städning och omvårdnad av det offentliga rummet detta omfattar skötsel av grönytor (skötselytan skall redovisas per kvadratmeter), drift och underhåll av badstrand, gångstråk.
 • Tillgång till färskvatten och eventuell utomhusdusch.
 • Drift och underhåll av utrustning (inkluderar ej byggnader, ej servicekostnad av maskiner eller drivmedel).

Aktivitetskvalitet

 • Främja rörelse exempelvis uthyrning av cyklar (bidrag medges ej för nyinvestering).
 • Utrustning för lek, spel och idrott – gärna samlat i en aktivitetslåda.
 • Grillplats med sittplatser.

Bidragets storlek för avfallshämtning

Under perioden 15 maj till 15 september godkänner kommunen 50 % av kostnaden för avfallsabonnemang samt 100 % för eventuell extra tömning under ovanstående period.

Bidragets storlek för offentlig toalett

Schablonberäkning av toaletter som är öppna för allmänheten grundar sig på följande:

 • Toaletten skall vara vattenspolad och uppvärmd, möjlighet att tvättahänder med tvål- eller skumlösning samt avtorkningsmöjlighet.
 • Toaletten skall vara väl skyltad på dörr och vid väg/stig/gång. Är toaletten endast öppen under sommartid (april till september) halveras schablonsumman.
 • Bidraget gäller inte torrklosett eller ouppvärmd byggnad.
 • Bidragets storlek skall motsvara ca 50% av driftskostnaden.

Öppet

året runt

sommar

En toalett

10 000 kr

5 000 kr

En HCP

12 500 kr

6 250 kr

Två toaletter

15 000 kr

7 500 kr

Två toaletter varav en HCP

17 500 kr

8 750 kr

Driftsbidrag automower (robotgräsklippare)

Bidrag medges med 2 kr per kvadratmeter klippt yta. I ansökan anges vilken och hur stor yta som klipps med automower.

Bedömning av ansökningar

Ansökningarna bedöms enligt ovan nämnda kriterier och utbetalas med maximal 50 % av de faktiska kostnaderna. Vi godkänner inte fakturor på bensin och service av gräsklippare eller om fakturan är otydlig.

Utbetalning av bidrag

Senast 15 september skall föreningen redovisa till kommunen kostnader med tillhörande verifikationer eller tydliga fakturaunderlag. I redovisningen skall föreningen ange det post- eller bankgiro eller bankkonto dit utbetalning skall ske. Utbetalning kan inte ske till Swish-nummer.

Bidraget kan sammantaget utgå med högst det belopp kommunfullmäktige årligen anvisar verksamheten. Överskrider de sammanlagda ansökningarnas det belopp fullmäktige har beslutat om justeras beloppen nedåt med samma procentsats för samtliga sökande.

Ni ansöker senast 15 april 2024

Märk er ansökan med ”Grön kvalitetsturism”.

Ansökan skickas helst via mejl till ingrid.larsson@hoganas.se eller till:

Höganäs kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
263 82 HÖGANÄS

I ansökan skall det framgå varför ni söker, hur stor yta, för vilket ändamål och varför ni har de kostnader ni har. Redovisa en kostnadsberäkning för de objekt ni söker pengar för.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: