Översiktsplan och detaljplaner

Höganäs kommun arbetar för en långsiktigt hållbar användning av mark, vatten och övriga naturresurser.

Nya områden och projekt ska anpassas till den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt. Detta gör vi med hjälp av Höganäs kommuns översiktsplan 2035 och detaljplaner.

Kommunens planavdelning

Planavdelningen består av sju planarkitekter, en trafikplanerare, en administratör och en verksamhetsutvecklare. Avdelningen är indelad i den strategiska enheten, detaljplaneenheten samt administration och verksamhetsutveckling.

Den strategiska enheten arbetar med översiktlig planering, strategiska frågor, trafikfrågor och har ansvar för kommunens bostadsförsörjning. Inom ramen för det arbetet ingår att ta fram den kommunövergripande översiktsplanen och diverse fördjupade översiktsplaner. Även strategiska dokument såsom trafikplaner, parkeringsstrategier, parkeringsnormer och bostadsförsörjningsprogram tar enheten fram.

Enheten för detaljplanering arbetar med att ta fram planutredningar inför planbesked, diverse utredningar som behövs under planprocessen samt med att ta fram detaljplaner. Den administrativa enheten arbetar med administration, utvecklar verksamheten samt fungerar som ett stöd för de båda enheterna vid behov.

Pågående detaljplan

Planhandlingar i aktuella projekt

På fastighetsjakt?

Tips & tricks inför fastighetsköpet

Hitta din detaljplan

Ta reda på vad vad som gäller för din fastighet

Detaljplaneprocessen

Detaljplanen hållplatser

Planeringsdokument

Värdefulla dokument som används vid framtagandet av detaljplaner

Översiktsplanen 2035

Hur mark och vatten ska användas för att skapa en hållbar utveckling

Bygglov - så fungerar det

Vad som behövs vid ansökan om bygglov

Karthållning

Mätning, karthållning samt fastighetsrättsligt

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: