Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd. Du kan få insatser beviljade enligt lagen om stöd och service till vissa funktionsnhindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Det stöd du kan få från kommunen är behovsprövat. Det betyder att du behöver ansöka om stödet hos en LSS-handläggare. Du ansöker om allt stöd inom LSS via vår e-tjänst.

Om du har en god man eller förvaltare kan denne göra ansökan åt dig. Tänk på att den som ansöker via e-tjänsten måste ha en e-legitimation.

Om du saknar e-legitimation eller behöver hjälp med ansökan

Om du inte har en e-legitimation kan du istället göra ansökan muntligt. Ring Höganäs servicecenter på 042-33 71 00 och be att få prata med en LSS-handläggare.

Vilka insatser finns?

Efter ansökan

När du har lämnat din ansökan gör LSS-handläggaren en utredning för att se vilka insatser du kan beviljas. Utredningen sker i tre steg:

  1. Omfattas du av lagen?
  2. Har du behov av insatsen?
  3. Är dina behov redan tillgodosedda?

Du får information om vilket beslut din handläggare har fattat.

Frågor och svar

 

Alla LSS-insatser är avgiftsfria. Kostnader tas däremot ut av kommunen för din hyra, vissa fritids- och kulturella aktiviteter samt för hälso- och sjukvårdsinsatser.

 

Om du har fått minst en LSS-insats beviljad har du också rätt till att få en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Kontakta en LSS-handläggare som hjälper dig att upprätta en sådan plan.

 

När du har blivit beviljad en insats ska en skriftlig genomförandeplan upprättas tillsammans med dig och din god man eller förvaltare, ansvarig enhetschef och kontaktperson på boende eller för annan insats.

Genomförandeplanen ska beskriva dina långsiktiga mål och delmål. Den ska även beskriva vilka insatser som ska utföras, när och hur samt av vem detta ska göras. I genomförandeplanen ska det framgå hur och när planen ska följas upp.

Vid upprättande av en genomförandeplan ska strävan finnas att samordning sker mellan de olika berörda LSS-verksamheterna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: