Revisorer

Kommunfullmäktige utser de lekmannarevisorer som har till uppgift att granska nämnderna, styrelserna och aktiebolagen. Avsikten är att ge en demokratiskt förankrad insyn och kontroll.

Enligt kommunallagen är deras uppgifter bland annat att bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt och om räkenskaperna är rättvisande. Revisorerna bedömer också om den interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

De förtroendevalda som sitter i revisionen är lekmannarevisorer, till sin hjälp har de en auktoriserad eller godkänd revisor.

Höganäs kommuns revisorerna har som uppdrag att varje år granska all verksamhet inom kommunen, detta görs ofta med hjälp av en revisonbyrå som granskar och därefter skriver granskningsrapporter.

Nedan hittar du de senaste granskningsrapporterna. Om du är intresserad av äldre revisionsrapporter kan du kontakta servicecenter.

Granskningsrapporter

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: