Innovation och utveckling

Höganäs kommun arbetar aktivt och strategiskt med att uppmuntra innovation och utveckling inom våra verksamheter. För att klara vårt uppdrag och leverera tjänster med hög kvalitet till våra medborgare även i framtiden, jobbar vi hela tiden med att utveckla och förbättra våra tjänster och arbetssätt.

I och med globaliseringen och teknikens utveckling förändras världen allt snabbare. På kort tid har det till exempel blivit självklart att kunna utföra banktjänster dygnet runt, att kunna läsa sin journal på 1177 och lyssna på musik utan att behöva köpa en hel skiva. Kommunens kunder (medborgare, företag och besökare) förväntar sig att vi och våra tjänster hänger med i utvecklingen.

Därutöver står offentlig sektor inför stora samhällsutmaningar med ökande kostnader, samtidigt som allt fler behöver våra tjänster. Andelen invånare över 80 år ökar i förhållande till andelen som arbetar. Det betyder att behoven av kommunens tjänster ökar mer än vad skatteintäkterna gör. Dessutom får vi allt svårare att rekrytera tillräckligt med arbetskraft och kompetens. Vi behöver alltså göra allt mer, fast med mindre arbetskraft och mindre pengar.

Sammantaget innebär detta att vi behöver nyttja våra resurser väldigt smart, ta vara på personalen och använda varje krona där den skapar mest värde. Vi slipar hela tiden på de tjänster som vi erbjuder för att säkra att vi arbetar smart. Verksamhetsutveckling - att ständigt se över det vi gör och förbättra - ingår i verksamhetens uppdrag.

Men det räcker inte! Vi behöver utmana oss ännu mer, och ibland tänka helt nytt kring vad vi gör och hur vi gör det. Detta kallar vi innovation. Innovation kräver särskilda kompetenser, förutsättningar och sätt att tänka.

Det finns många sätt att definiera ordet innovation. En vanlig definition är att innovation är en kreativ idé som förverkligats och skapar värde. En innovation är alltså något nytt som skapar nytta.

Varje innovation bygger på en kreativ idé. En kreativ idé är nyskapande på något sätt. Det kan handla om något som aldrig provats någonstans förut, eller något är nytt i det aktuella sammanhanget. Ofta handlar det om att kombinera saker som var för sig inte är några nyheter. Det kan också handla om att sluta göra något som inte längre skapar så mycket värde.

Men själva idén – hur fiffig och spektakulär den än är – är alltså inte en innovation i sig. Det är först när idén har blivit verklighet och kommit till nytta, som den kan kallas innovation.

Kan ske i stora kliv eller i mindre steg

Innovationer kan ha olika nyhetsgrad. Ibland tar vi stora kliv och gör omvälvande förändringar, men ofta går förändringen i många, små steg.

  • Radikal innovation - detta är kanske det vi oftast tänker på när vi pratar om innovation. En radikal innovation innebär att vi bryter mot den tidigare utvecklingslinjen och förändrar vårt sätt att se på ett specifikt område. Ibland talar man om disruptiv innovation när ny teknik förändrar en hel bransch eller transformativ innovation när en innovation förändrar hela världen.
  • Stegvis innovation - detta är kanske den vanligaste formen av innovation. Här förfinar och förädlar vi i små steg, ibland så små att vi inte tänker på dem som innovation, men över tid sker radikala förändringar.

Kan avse produkter, tjänster och arbetssätt

Innovationer kan ske inom olika fält. Ofta tänker vi på nya produkter, men innovationer kan lika gärna handla om förändrade eller helt nya tjänster, och hur vi tillgängliggör dessa tjänster. Innovation kan även handla om arbetssätt, dvs hur vi gör det vi gör i en verksamhet.

För oss i kommunen handlar innovation ofta om tjänster och arbetssätt.

Innovationsarbete utmanar oss eftersom det skiljer sig från vårt löpande arbete med att utveckla verksamheten. Kreativa idéer kommer inte bara utan är i allmänhet resultatet av ett fokuserat innovationsarbete. När man börjar utforska en kreativ idé kan man inte veta hur det kommer att gå – om arbetet kommer att leda fram till något bra och användbart, eller inte. Vi behöver ofta testa många kreativa idéer innan vi hittar ett guldkorn.

Innovation innebär också att vi utmanar vad vi gör och hur vi gör det. Det kan leda till att vi överger tjänster och arbetssätt som vi tidigare investerat kraft och energi i, för att vi upptäcker att vi kan använda resurserna på ett bättre sätt. Därför innebär innovationsprocesser mer av osäkerhet och risktagande. Det ställer krav på stödjande strukturer, en innovationsfrämjande kultur samt särskilda förmågor.

Innovationsfrämjande kultur

De flesta kreativa och innovativa idéer leder inte fram till någon innovation. Man har en idé som verkar bra, man testar den i liten skala och ofta finner man att idén inte fungerar fullt ut, men att man lärt sig något som ökar förutsättningarna att lösa problemet på något annat sätt.

När man arbetar med innovation behöver man därför vara öppen för att man inte vet vad ett innovationsarbete kommer att landa i – och ge sig ut i det okända.

Detta förhållningssätt skiljer sig från hur vi behöver tänka i den ordinarie verksamhetensutövningen, där förutsägbarhet, stabilitet, kvalitet samt ordning och reda är framgångsfaktorer.

När vi arbetar med innovation behövs helt andra förhållningssätt; nyfikenhet, flexibilitet, snabbhet och risktagande.

Vi behöver kunna hantera båda förhållningssätten. Här lyfter vi fram några delar ur vår medarbetardiamant som är viktiga förutsättningar för innovation.

Illustration av Höganäs kommuns medarbetardiamant.Förstora bilden

Är innovativ - Vi fångar in nya idéer och delar dem med andra. Vi vågar utmana invanda mönster och gamla sanningar. ​​​​​​​Vi har en tillåtande kultur där nytänkande och kreativitet är naturliga inslag. Det är ok att ifrågasätta det vi gör och hur vi gör det. Vi utgår från att vi har en gemensam vilja att göra saker bättre.

Är engagerade - Vi har ett högt engagemang för kundernas situation och behov. Vi tar ett utifrån-perspektiv och är inte rädda för att fråga våra kunder om deras behov och hur de uppfattar oss och det vi gör.

Omvärldsbevakar - Vi hittar nya lösningar och utvecklar, vi tittar utanför boxen och har ett öppet sinne för att goda idéer också kan komma från oväntat håll, både inom och utanför koncernen. Vi tycker om att utforska hur vi kan tänka och göra annorlunda.

Vågar prova - Ibland finns inte alla svar på plats, men det är inget som avskräcker oss. Vi vågar testa. I innovationsarbete finns inte svaren när vi börjar. Vi kan inte veta att en idé kommer att funka. Det är tillåtet att trampa snett, att testa en idé och finna att den inte funkar. Det innebär inte att vi släpper på kvalitetskraven i vår ordinarie verksamhet eller att det är ok att göra allvarliga fel som drabbar invånare eller medarbetare illa. Därför testar vi idéer i liten skala, och skalar upp när vi ser att något funkar. Då är det ok – och det uppmuntras – att testa saker utan garantier för ett positivt resultat. Bara vi lär oss något, och delar med oss av lärdomarna.

​​​​​​​Samarbetar - Vi drivs av att hjälpas åt att lösa uppgifter och att underlätta för varandra. Vi respekterar andras kunskaper och erfarenheter och är lyhörd för dem. En nyckel till innovation är samarbetsförmåga inom koncernen, med invånare, näringsliv, besökare och civilsamhället i stort. Kreativa idéer uppstår ofta i samverkan med människor som vi inte arbetar tillsammans med i vanliga fall. När vi sätter samman en grupp från olika verksamheter för att arbeta med en viss fråga så befinner vi oss utanför den vanliga hierarkin och vi är medvetna om att sådana grupper behöver extra tydligt mandat och rörelseutrymme.

Vår innovationsfond är ett initiativ för att öka innovationstakten inom kommunkonceren. Vi har många medarbetare med innovativa idéer, men idéerna kan inte alltid finansieras inom verksamheternas ordinarie budget. Därför finns Innovationsfonden - alla medarbetare i kommunkoncernen kan ansöka om medel från fonden för att förverkliga en innovationsidé!

En innovation behöver inte vara stor och revolutionerande. Det kan vara en liten idé som gör skillnad, förnyar och effektiviserar. För oss är det viktigaste att innovationen är till nytta för medborgarna och effektiviserar verksamheten samt att det finns förutsättningar att omsätta idén i löpande drift.

Vår innovationsmodell

Illustration av stegen i Höganäs kommunkoncerns innovationsprocessFörstora bilden

Vår innovationsmodell fungerar som ett stöd till kommunkoncernens medarbetare i innovationsutvecklingens sju faser:

  1. Hitta en idé
  2. Utforska
  3. TIllsätta resurser
  4. Testa i liten skala
  5. Utvärdera
  6. Avveckla eller skala upp
  7. Förvalta

Fyra av våra senaste innovationer

Pedagoghunden Cayenne. Foto.

Pedagoghunden Cayenne

Cayenne är hunden som ingår i ett pedagogteam och hjälper pedagogerna med att öka måluppfyllelsen för elever i olika ämnen genom att arbeta i direkt kontakt både individuellt med en elev och via hunden. Det kan gälla lästräning, räkneövningar, motorik, begrepp, struktur och fokus, känslokontroll, med mera.

Pedagoghunden Cayenne. Foto.

Spelinnovation inom vården

Spelinnovationen ToverTafel hjälper till att aktivera ​​​​äldre personer med demens eller brukare med intellektuella funktionsnedsättningar. Spelet stimulerar rörelse och aktivitet på individens egen nivå, vilket ger förutsättningar för minskad apati, ökad glädje och engagemang.

En terränggående rullstol i skogen. En kvinna sitter i stolen. Foto.

Terränggående rullstolar

Vi vill främja att alla ska få samma möjlighet att uppleva naturen och en ökad livskvalitet. Vanligen är de som har någon typ av rörelsenedsättning, dålig balans eller annan typ av begränsning exkluderade från att följa med make, maka, familj och vänner på skogspromenad eller uppleva natur som Kullabergs.

En terränggående rullstol i skogen. En kvinna sitter i stolen. Foto.

Släcka bränder - digital simulator

Med släcksimulatorn för scenariobaserad utbildning och övning kan personal inom kommunen att öva på att använda en handbrandsläckare i sin egen arbetsmiljö. Samtidigt minskar vi miljöpåverkan vid övning då vi inte behöver använda riktig eld.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: