Ärenden och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Det vanligaste sättet att registrera handlingar är genom diarieföring.

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär alltså att man för dagbok över vilka handlingar en myndighet tar emot eller upprättar. I diariet finner du det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter, till exempel in- och utgående post.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får enligt tryckfrihetsförordningen läsas av alla. Vissa ärenden/handlingar kan undantas från offentlighet enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Det finns också regler i dataskyddsförordningen som gör att vissa personuppgifter inte kan publiceras i kommunens diarier på Internet.

Gå vidare till

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: