Kommunalt vatten och avlopp

Om du bygger nytt, bygger om eller bygger till och detta berör vatten, spillvatten eller dagvatten ska du anmäla det till Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-avdelning.

Om du ska göra en om- eller tillbyggnad som påverkar befintliga installationer av vatten eller avlopp (VA-installationer), dränera om huset, flytta vattenmätaren, flytta vatten eller avloppsledningar eller när en fastighet ska rivas ska du göra en anmälan om vatten och avloppsinstallation.

Skicka in din anmälan via vår e-tjänst nedan.

Information om anslutning till kommunalt vatten- och avlopp

 • När din fastighet ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
 • Vid en om- eller tillbyggnad som påverkar befintliga installationer av vatten eller avlopp (VA-installationer).
 • När du ska dränera om huset.
 • När vattenmätaren ska flyttas.
 • När vatten eller avloppsledningarna ska läggas om.
 • När en fastighet ska rivas.

För att din anmälan ska godkännas måste den vara komplett med bifogade handlingar. Du hittar information om vilka handlingar vi behöver längre ner i texten.

Du skickar in din anmälan via e-tjänsten; anmälan om vatten och avloppsinstallation. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du bekräftar din identitet när du loggar in med e-legitimation och godkänner även att kommunen behandlar de personuppgifter du lämnat i anmälan. Du kan spara din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle samt om du behöver komplettera med fler uppgifter i efterhand. Det finns även en meddelandefunktion så att du kan ha kontakt med din handläggare direkt i ärendet.

För att din anmälan ska godkännas måste den vara komplett med bifogade handlingar.

Vid nybyggnation ska följande handlingar bifogas anmälan

 • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar.
 • Ritning över inre vatten- och avloppsledningar.

Vid anslutning av redan befintlig fastighet ska följande handlingar bifogas anmälan

 • Situationsplan över yttre vatten- och avloppsledningar.
 • Vid inkoppling till ett trycksatt system måste den kvalitetsansvarige alltid vara behörig VVS-installatör.

Vid flyttning av befintlig vattenmätare ska följande handlingar bifogas anmälan

 • Ritning som visar vattenmätarplacering och ändrad ledningsdragning.

Vid dränering eller omläggning av VA-ledningar ska följande handlingar bifogas anmälan

 • Ritning som visar ny eller ändrad ledningsdragning.

Anmälan måste vara godkänd innan inkoppling till det allmänna vatten- och avloppsnätet får påbörjas. Normal handläggningstid är tre veckor, under förutsättning att anmälan är komplett. Ofullständig anmälan returneras för komplettering. Behöver nya serviser utföras tar detta arbete cirka fyra till sex veckor efter att anmälan blivit godkänd. Via e-tjänsten får du ett SMS eller ett e-postmeddelande när din anmälan är godkänd.

Anslutningen till det allmänna vatten- och avloppsnätet ska besiktigas före återfyllnad. Skulle återfyllnad vara utförd innan besiktningen kan fastighetsägaren bli skyldig att gräva fram ledningarna igen. Anmälan om besiktning görs till VA-avdelningen senast tre arbetsdagar innan besiktningstillfället.

Förbindelsepunkt är den punkt där fastigheten ansluter till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Denna ligger vanligtvis cirka 0,5 meter utanför tomtgräns. Höganäs kommun svarar för ledningar fram till förbindelsepunkten. Uppgift om förbindelsepunktens läge kan beställas från VA-avdelningen.

För att få ansluta till det allmänna VA-nätet krävs att anslutningsavgift betalas. För beräkning av anslutningsavgiften tillämpas, inom fastställt verksamhetsområde, gällande VA-taxa. Fakturering av anslutningsavgift sker normalt i anslutning till att anmälan godkänns eller då förbindelsepunkt upprättats och meddelats.

För bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

Exklusive.moms

Inklusive. moms

En avgift avseende upprättande
av varje uppsättning,
förbindelsepunkter för
vattenförsörjning,
spillvattenavlopp och
dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

39 585 kr

49 481,25 kr

En avgift per kvadratmeter tomtyta

45 kr

56,25 kr

En avgift per lägenhet,
bostad eller enhet

17 235 kr

21 542,25 kr

Avgifterna är antagna i kommunfullmäktige, KFS 2023:15

Anmälan om vatten och avloppsinstallation skickas in tillsammans med en enkel skiss över var vattnet ska tas ifrån. Detta bestäms i samråd med VA-avdelningen (befintlig servis, ny servis eller brandpost). Anmälan godkänns av VA-avdelningen, handläggningstiden är cirka fem arbetsdagar. Tid för öppning för byggvatten bokas minst två vecka i förväg. Byggvatten debiteras tills permanent vattenmätare sätts upp eller bokning av stängning sker.

Vattenmätare för mätning av förbrukat vatten krävs vid anslutning till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Vattenmätaren ägs och hanteras av Höganäs kommun och får endast monteras och flyttas av kommunens personal. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätarplatsen förberetts med mätarkonsol av behörig installatör. VA-avdelningen sätter upp mätaren efter tidsbeställning. Mätaren ska placeras frostfritt och vara lättillgänglig. Väggparti och golv bör tåla spill och läckage av vatten. Fastighetsägaren ansvarar för platsen kring vattenmätaren och för att de avstängningsventiler som finns på båda sidor om mätaren fungerar. Mätaren får inte byggas in utan ska vara lätt åtkomlig för mätarbyte och avläsning.

 

Vattenmätarplats. Utrymmesbehov för mätare.

 

Håll koll på dina ledningar

 • Ta reda på var servisledningarna ligger och hur de är kopplade.
 • Kontrollera i vilket skick serviserna är och planera eventuellt utbyte. Håll ledningar, ventil och brunnar åtkomliga för inspektion och utbyte. Plantera inte träd eller bygg något över dem.

Minska risken för vattenläckor

 • Montera en vattenfelsbrytare direkt efter vattenmätaren.
 • Byt ut gamla vatteninstallationer som vattenledning, disk- eller tvättmaskiner som är i dåligt skick.
 • Vatteninstallationer ska utföras enligt branschregler.
 • Stoppa vattentillförseln genom att stänga en ventil vid vattenmätaren om huset ska lämnas tomt en längre tid.
 • Stäng ventilerna vid disk- och tvättmaskiner när maskinerna inte används.

Minska risken för källaröversvämning

 • Montera ett bakvattenskydd på spillvattenledningen.
 • Om det finns golvbrunnar eller toaletter i källaren kan det behövas pumpning av källarens avlopp. Kontakta oss innan eventuell ombyggnad.
 • Om det finns risk för källaröversvämning
  - ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren
  - förbered genom att ha tunga tättslutande föremål,
  till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar och
  toalettstolar i källaren.
  - källargolvet bör bestå av ett material som tål vatten.

Fuktskydda ditt hus

 • Led inte ner dagvatten från taken till dräneringen.
 • Se till att husgrunden är väldränerad.
 • Fuktskydda de väggar som ligger under markytan.
 • Laga sprickor och öppningar i ytterväggar och källargolv. Marken ska luta från huset så att vattnet kan rinna bort.

Ta hand om dagvattnet på din tomt

 • Takvatten från stuprör får inte ledas till spillvattenledningen i duplikata system. Ordna plats för dagvattnet på tomten genom att till exempel anlägga en stenkista eller låt det rinna ner i en regntunna.
 • Rensa brunnar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Plantera mera eftersom växter och träd bidrar till en naturlig avrinning istället för hårda ytor som skapar stora vattensamlingar när det regnar.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: